Tájékoztató a beiratkozásról

Az általános iskolai beiratkozás ideje:

 • 2017. április 20.

 • 2017. április 21.

 Előzetes feladatok:

Az iskolai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről a járási hivatal közleményt vagy hirdetményt ad ki a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal a 20/2012. (VIII. 31) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) 22. § (1) bekezdése alapján.

A megyeszékhely szerinti járási hivatal a kijelölt körzetekről február utolsó napjáig tájékoztatja a tankerületi központokat, a Rendelet 24. § (1b) bekezdése alapján.

Ahol sport- és művészeti emelt szintű oktatás folyik, és ehhez az iskola pedagógiai programja szerint alkalmassági vizsga szükséges, az iskolai beiratkozás időpontja előtt azok eredményeiről tájékoztatják a szülőket a 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50. § (5) bekezdése alapján.

A beíratással kapcsolatos feladatok:

Az iskola igazgatója gondoskodik a beíratás napján a megfelelő személyi és tárgyi feltételek biztosításáról.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 •  A gyermek nevére kiállított személyi azonosító.

 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány.

 • Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás.

 • óvodai szakvélemény

 • járási szakértői bizottság szakértői véleménye

 • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

 • Nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről: (2. számú melléklet)

 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan (3. számú melléklet)

 • ebben a tekintetben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezete – A szülői felügyelet gyakorlása – előírásai az irányadók.

A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását – a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából – be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak, vagy, ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának.

A beiskolázás során az intézmény dolgozói rögzítik a gyermekek beiskolázáshoz szükséges adatait a KRÉTA rendszerben.

 Beiratkozást követő feladatok:

A beiratkozást követően járási szinten két igazgatói értekezlet összehívására kerül sor, melynek keretén belül az intézményvezetők tájékoztatják a tankerületi igazgatót a felvételre, elutasításra és sorsolásra javasolt tanulókról.

Figyelemmel kell lenni arra, hogy az óvodák által a szakszolgálati ellátórendszerbe irányított tanulóknak beiskolázására született-e már döntés, illetve az mikorra várható.

A tankerületi központ:

 • a KRÉTA rendszer segítségével kiszűri az esetlegesen több intézménybe is beiratkozó gyermekeket,

 • meghatározza az adott iskolában a 2017/2018. tanévben indítható első osztályok számát,

 • dönt a maximális osztálylétszám túllépésének engedélyezéséről,

A döntés során szükséges figyelembe venni az egyes iskolák szakmai alapdokumentumában meghatározott maximálisan felvehető tanulólétszámot, az osztályindításhoz szükséges személyi és tárgyi feltételek meglétét.

Az értekezletet követően az intézményvezetők meghozzák a tanulók felvételével kapcsolatos döntésüket, melyeket 2017. május 5-ig írásban meg kell küldeni az érintett szülők részére, az Nkt. 37. § (2) bekezdése alapján.

További fontos tudnivalók:

A felvétel elutasítása esetén a szülő, az Nkt. 37.§ (2)-(3) bekezdése alapján érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be kérelmet a kézhezvételtől számított 15 napon belül. Az eljárást megindító kérelmet, a fellebbezést a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szó 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: KET) 102. § (1) bekezdése értelmében a fellebbezést annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta. Ha a fellebbezést a fellebbezés elbírálására jogosult hatóságnál nyújtják be, a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság a fellebbezést megküldi az első fokú döntést hozó hatóság részére. Elkésettség címén a fellebbezés nem utasítható el, ha a fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőben a fellebbezést az elbírálására jogosult hatóságnál terjeszti elő.

A fentiek értelmében az eljárást megindító kérelmet, fellebbezést az iskolaigazgatónak kell benyújtani. Az igazgató javaslatával és a keletkezett iratokkal együtt 8 napon belül megküldi a másodfokon eljáró tankerületi igazgató részére, ha saját hatáskörben döntését változatlanul fenntartja.

A benyújtott kérelmeket a tankerületi központ a beérkezéstől számított 21 napon belül köteles elbírálni a KET 38. § (3) bekezdése és a 33. § (1), (5)  bekezdései alapján. Az iskolaigazgató a járási hivatalnak jelzi, ha nem íratták be intézményébe a felvételi körzetében élő tanköteles tanulót, és arról is értesítést küld, ha körzeten kívüli gyermeket vett fel a Rendelet 23. § (4), (5) bekezdései alapján.

Az Etika/Hit- és erkölcstan oktatásra vonatkozó nyilatkozatot a beíratáskor meg kell tennie a szülőknek!

Share