FELHÍVÁS  az iskolai beiratkozásról

 

Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy az elsősök beíratásának időpontja:

2019. április 11. (csütörtök) 8.00 és 19.00 óra között

2019. április 12. (péntek) 8.00 és 19.00 óra között

A beíratás a fsz. 32. teremben lesz.

 

A gyermek abban az évben, amelyben augusztus 31. napjáig a 6. életévét betölti – de legkésőbb az azt követő évben – tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé. A tankötelezettség teljesítése a tanév első napján kezdődik.

A Rendelet 22.§ (2) bekezdése értelmében az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő köteles beíratni a lakóhelye szerinti illetékes vagy a választott iskola 1. évfolyamára.

A gyermeket csak egy iskolába szabad beíratni!

Az óvodában maradó tanköteles korú gyermekeket nem kell beíratni! Az óvodában kapott határozatot, bármikor, soron kívül le lehet adni a titkárságon, de legkésőbb a beiratkozás napján.

A felvétel nem a jelentkezés sorrendjétől függ!

A beiratkozás alkalmával mindkét szülőnek – egyéb határozat szerint a gondviselőnek – ajánlott személyesen megjelenni! (Az előre kitöltött és mindkét szülő által aláírt nyilatkozatot kérjük behozni!)

A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben (így az iskola megválasztásában) a gyermek elhelyezését követően – közös szülői felügyelet hiányában is együttesen gyakorolják jogaikat, kivéve, ha a különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság korlátozta, vagy megvonta (2013. évi V. törvény 4:175.§ (1)-(2)).

 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

• az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, amely lehet

             • óvodai szakvélemény eredeti példánya,

             • nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény,

             • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

• a gyermek születési anyakönyvi kivonata,

• a gyermek/szülő személyi igazolványa,

• a gyermek /szülő lakcímkártyája,

• a gyermek TAJ-kártyája,

• a gyermek oktatási azonosító száma (szerepelhet az óvodai szakvéleményen is),

• tartózkodási hely igazolása (állandó bejelentett lakcím hiányában)

• a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén regisztrációs igazolás vagy tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási kártya

 

A kitöltendő (kötelező) nyomtatványok (2019. április 8-tól letölthető honlapunkról, a helyszínen is kitölthető, de célszerű előre kitölteni.)

<<Nyilatkozat a szülői felügyelet gyakorlásáról>>

<<Nyilatkozat Etika/Hit- és erkölcstan oktatásról>>

<<Nyilatkozat nemzetiségi hovatartozásról>>

 

Kettős állampolgárság esetén kérjük az ezt igazoló okiratok bemutatását (pl.: útlevél; születési anyakönyvi kivonat)

A tanköteles korba lépő gyerekek vonatkozásában a szülő a tankötelezettség külföldön történő megkezdését az illetékes járási hivatalnak köteles bejelenteni.

A 2019/2020. tanévben iskolánk három első osztályt kíván indítani!

A felvétel prioritásai:

A körzetben van

  1. A gyermek + és legalább az édesanya állandó lakcíme.

  2. A gyermek állandó lakcíme + a szülő tartózkodási helye.

  3. A gyermek és a szülő tartózkodási helye.

A nemzetiségi osztályban

  1. kerületi lakcím, vagy tartózkodási hely

  2. Nemzetiségi nyilatkozat benyújtása.

További szabad helyek esetén:

  1. Körzeten kívüli „testvér” gyermek (nagyobb testvére iskolánkba jár).

  2. A szülő iskolánk tanulója volt.

  3. A szülő az iskola1 km-es körzetében dolgozik.

A beiratkozás napján nem keletkezik tanulói jogviszony. A gyermek felvételéről az igazgató dönt.

Az iskolai felvétellel kapcsolatban meghozott döntés ellen – annak közlésétől számított 15 napon belül – a szülő eljárást indíthat az igazgatónál. A kérelem tekintetében a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.

A felvett tanulókról az iskola honlapján és hirdetőtábláján lehet tájékozódni. A listán tanulóknak csak az oktatási azonosítója fog szerepelni. A határozatok átvételéről az iskola honlapján fogjuk értesíteni a szülőket!

 

Share